ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


                                              ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ ЕМОНА

 

 

1. Фирмата се задължава да отремонтира възникналите повреди безплатно в рамките на гаранционния срок, при условие , че са спазени указанията за монтаж и експлоатация.

2. Изключени от гаранция са всички повреди нанесени при транспорт или причинени от неправилно свързване към ел. инсталация или водоизточник.

3. Гаранцията е в сила, само ако гаранционната карта е подписана, подпечатана и попълнена четливо.

4. Фирмата не поема гаранция при условие, че уреда се използва за цели, непосочени в инструкцията по експлоатация.

5.  В случай на отстраняване на дефекти от неоторизирани лица, фирмата-производител не поема гаранцията.

6. Гаранцията важи само ако стикерът с фабричен номер, залепени върху уреда, и гаранционната карта не са нарушени и номерата, вписани в тях  съвпадат  .

7. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване, която трябва да е отразена в гаранционната карта.

8. При подмяна на уреда или ремонт гаранцията не се удължава.

9. Без оригинален печат на производителя, гаранцията е невалидна.

10. На гаранция не подлежи почистването от котлен камък на уреда, натрупан по време на експлоатацията.

10. Възникналите в гаранционния срок рекламации се уреждат по следните начини :

       - безплатно отстраняване на дефектите в сервизната база

       - замяна на уреда с нов при констатирани четири различни или три еднакви дефекта, но не и замяна на смесителната батерия, която е продукт на друг производител(за моделите които са окомплектовани със смесителна батерия).