ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


                                                                    Модел  ЕМОНА  3

 

 

Производителят гарантира безопасна работа на уреда при спазване на следните условия:


                1. Напрежението на електрическата мрежа, към която се включва водонагревателя, да съответства на означението върху стикера.
                2. Водонагревателя да се включва към ел. мрежата само чрез двуполюсен контакт тип “ШУКО”, чийто зануляващи пластини са свързани с нулевия проводник на мрежата.

                3. Уредът да бъде разположен така, че щепсела да е достъпен.
                4. При повреда, ремонт или почистване, уреда трябва да се изключи от ел. мрежата, чрез изваждане на щепсела от контакта.
                5. Забранява се удължаване на монтирания към уреда шнур с други такива!
                6. При повреда на захранващия шнур, трябва да бъде заменен с нов от същия тип, като се внимава за осигуряване на здрава контактна връзка между тоководещите части и правилното зануляване на уреда към специално предвидената за целта защитна клема. Всички ремонти, почистване или отстраняване на повреди се извършват от производителя, от неговия сервизен представител или лице с подобна квалификация.
                7. Не се допуска мокрене на щепсела и манипулирането с него с мокри ръце.
                8. Електрическата мрежа, електромерът и предпазителите трябва да са разчетени така, че да могат да понесат товара на уреда и едновременно включените с него други електроуреди.
                9. Не се допуска замяна или употреба на смесителна батерия от друг тип.
                10. Не се допуска запушването на изходящия отвор на смесителната батерия (лебедката) с никакви кранове, фитинги, маркучи и т.н.; премахването или разширяването на отвора на дросела и филтъра, монтиран в смесителя от страната на нипела и.
                11. Водонагревателя се монтира и експлоатира само в помещения с нормална пожароопасност, съгласно изискванията на наредба “Противопожарни строително-технически норми”.
                12. Не се допуска оставянето на включен водонагревател без надзор.
                13. В райони с варовита вода се препоръчва, поне веднъж годишно, правоспособен техник да почиства уреда от котлен камък.
                14. В случай, когато при развъртане на крана за топлата вода (червен цвят) уредът се включва, но от лебедката не потече вода, уредът трябва веднага да се изключи от ел. мрежата и да се извърши ремонт или почистване от правоспособен техник.

 

15. Ако при отваряне на крановете не протича вода с дебит до 2 л  в минута, има запушване на филтъра или на дросела на батерията. Необходимо е батерията да се демонтира и да се почисти стоманения филтър или дросела.
                16. Забранява се употребата на уреда без или с неизправен термоизключвател!
                17. Забранява се употребата на уреда без да е монтиран лицевият капак!
                18. Забраняват се всякакви промени и преустройства в конструкцията на уреда! В противен случай последиците остават за сметка на потребителя!

 

ПРЕПОРЪКИ 

 

 

При необходимост от топла вода ползвайте само десния кран или в дясно положение на ръкохватката за варианта с керамична смесителна батерия.


 

Нужната температура се постига чрез увеличаване или намаляване на количеството изтичаща вода /дебита/, а не чрез смесването на гореща и студена вода посредством двата крана. При намаляне на струята, посредством крана за топлата вода, температурата на водата се повишава и обратно.

 

 

 

 


 

                                                                    Модел  ЕМОНА  9

 


Убедете се че сте спазили инструкцията за монтаж.

 

С отваряне на крана за топла вода, при определен минимален дебит сработва хидравличния прекъсвач.Светва сигнална лампа обозначена с "II"( при включен полюс "II" на двуполюсния прекъсвач на лицевия панел). След няколко секунди потича топла вода която само чрез крана за топла вода на смесителната батерия се избира желаната температура и дебит.

 

Ако температурата на топлата вода стане по висока от 80 градуса сработва термоизключвател, който след време се възстановява.

 

Ако температурата стане по висока от 90 градуса сработват термоисключвателите които са без самовъзврат.

 

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ. За да се възстанови схемата е необходимо да се свали капака на уреда, като се спазват изискванията за безопастност(задължително изключване на ел. мрежа) и да се върнат термоизключвателите в изходно положение, като се натиснат червените бутончета. След това се монтира капака и чак тогава се включва уреда.

 

ПРЕПОРЪКИ:

Препоръчва се водонагревателят да се изпита на функционалност във вашия дом от представител на сервизната организация, след което лицето извършило това да завери гаранционната карта. В противен случай производителят няма да признае вашите рекламации предявени към уреда в гаранционен срок, възникнали от функционални несъответствия при монтажа и експлоатацията.

Препоръчва се след употреба на уреда крана за топла вода да се отвори на максимален дебит за 5-10 секунди, с цел избягване на нежелани изключвания на термозащитите.

Препоръчва се преди монтаж на уреда да се прогони водната инсталация, с цел избягване на евентуално запушване на филтъра монтиран на входа за студена вода на уреда.