ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ


                                                                   Модел  ЕМОНА 3


 

 

1.Водонагревателят не трябва да се монтира в помещение, което може да бъде изложено на замръзване.


 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не включвайте уреда, ако съществува възможност водата във водонагревателя  да е замръзнала !

 

                                         В никакъв случай не разширявайте дюзата на смесителната батерия  от страната на   нипела й !


 

2.Монтаж на смесителната батерия:

 

     - батерията се свързва към водопроводната мрежа за студената вода посредством муфа ½ цола като се ползва гаечен ключ N:18 , съответстващ на нареза на нипела на смесителната батерия  в хоризонтално положение. Желателно е ползването на тефлонова лента за резбата на батерията, за да не попаднат влакна от калчища в дюзата на батерията, ако се ползват такива;

 

      - отвийте гайките 3/8” цола от щуцерите на батерията и ги поставете върху тръбичките на уреда, така че гумените шайби да бъдат с конусите надолу;

 

      - монтирайте лебедката от долната страна на батерията.


 

3.Върху смесителната батерия, се монтира водонагревателя посредством двете гайки 3/8” във вертикално положение.


 

4.Водонагревателят задължително се напълва с вода посредством червения кран на смесителната батерия преди включване към електрическата мрежа.


 

5.Свързването към електрическата мрежа става чрез захранващия кабел на изделието. Контактът задължително да бъде тип “ШУКО” в токов кръг с предпазител 35 А със защитно заземяване.


 

6.Не се разрешава свалянето на капака или отстраняването на възникнали дефекти, когато електрическите елементи са под напрежение.


 

7.Използването на водонагревател с повредени елементи или изключена термозащита е недопустимо.


 

8.Повредените елементи се заменят само с такива, които съответствуват на монтираните от фирмата производител.

 

  

 

 

 

 

                                                               Модел  ЕМОНА 9


1. Монтажа и пускането на водонагревателите се препоръчва да се извърши от оторизираните сервизи или правоспособен ел. техник, съгласно настоящата инструкция и правилника по безопастност на труда при експлоатация на ел. уреди и съоражения.


2. За монтажа на водонагревателите не е необходимо да се сваля капака на уреда.


3. Водонагревателите се монтират на вертикална негорима стена- допустимо отклонение 0,17 rad(10 градуса), като входящата и изходящата тръби сочат надолу. Закрепването става с два дюбела ( не са включени в комплекта).


3. Препоръчва се присъединяването към водопроводната мрежа да става чрез гъвкави връзки, снабдени с холендри и подходящи уплътнения.


4. Желателно е преди гъвкавата връзка на входящата страна да се монтира спирателен кран.


5. Входящата страна е обозначена със син цвят(за студената вода), а изходящата с червен (за топлата вода). 


6. Пуснете приток на студена вода към уреда.


7. Отворете крана за топла вода и изчакайте да излезе въздуха и да потече вода, след което го затворете.


8. Прегледайте връзките, които сте направили, за течове. Ако има такива, спрете притока на вода към водонагревателя и ги отстранете.


9. Изискванията към електрическата мрежа: номинални сечения на свързващите проводници 6-16кв. мм за модела на 220V, 2,5- 4кв. мм. за модела на 380V. Съответните предпазители са 50А и 16А. 


10. Водонагревателя се присъединява към ел. мрежа през устройството за разединяване от захранването, снабдено с токова защита.


11. Преди да пристъпите към свързване на уреда се убедете, че сте изключили захранването и мястото на свързване не е под напрежение.


12. Присъединяването към ел. мрежа става с клеморед, който е монтиран на гърба на изделието.


ВНИМАНИЕ! Абсолютно задължително е да се спазва реда обозначен на табелкатана клемореда.Фазата на мрежата да се свързва към клема R, нулата към клема N, заземителния проводник към клемата за заземяване.


13.След монтажа на изделието и свързването му към ел.мрежа се включва защитата от къси съединения. Включва се двуполюсния прекъсвач в положение  "I" и "II" , светва сигнална лампа "I", която показва че водонагревателя е под напрежение.