За всички модели ''Емона''

1. Фирмата се задължава да отремонтира възникналите повреди безплатно в рамките на гаранционния срок, при условие , че са спазени указанията за монтаж и експлоатация.
2. Изключени от гаранция са всички повреди, нанесени при транспорт или причинени от неправилно свързване към ел. инсталация или водоизточник.
3. Гаранцията е в сила, само ако гаранционната карта е подписана, подпечатана и попълнена четливо.
4. Фирмата не поема гаранция, при условие че уредът се използва за цели, непосочени в инструкцията по експлоатация.
5. В случай на отстраняване на дефекти от неоторизирани лица, фирмата-производител не поема гаранцията.
6. Гаранцията важи, само ако стикерът с фабричен номер, залепен върху уреда и гаранционната карта не са нарушени и номерата, вписани в тях съвпадат .
7. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване, която трябва да е отразена в гаранционната карта.
8. При подмяна на уреда или ремонт, гаранцията не се удължава.
9. Без оригинален печат на производителя, гаранцията е невалидна.
10. На гаранция не подлежи почистването от котлен камък на уреда, натрупан по време на експлоатацията.
11. Възникналите в гаранционния срок рекламации се уреждат по следните начини:
– безплатно отстраняване на дефектите в сервизната база
– замяна на уреда с нов, при констатирани четири различни или три еднакви дефекта, но не и замяна на смесителната батерия, която е продукт на друг производител (за моделите, които са окомплектовани със смесителна батерия).